Stadgar

STADGAR FÖR SÖDRA ÖLANDS KONSTFÖRENING
Antagna 2022-03-20

(Förslag antagna första gången vid årsmöte 2021-05-31. Reviderades 2012-03-25 samt fastställdes
vid föreningsmöte 2012-11-11. Ursprungligen antagna 1985-05-09)

§1
Föreningens namn är Södra Ölands Konstförening. Föreningen är en allmännyttig, ideell förening
som är partipolitiskt och religiöst obunden.
§2
Föreningens ändamål är att väcka intresse för och sprida kunskap om konst genom att ordna
konstutställningar, föreläsningar och diskussionsaftnar samt befrämja studieverksamhet i konst och
därmed besläktade frågor. Göra inköp av konst för utlottning bland medlemmar och därigenom
stödja konstnärlig verksamhet, arrangera studieresor och dylikt för medlemmar och deras anhöriga.
§3
Medlemskap i föreningen erhålles efter erläggande av medlemsavgift före verksamhetsårets slut.
§4
Medlemsavgift fastställes årligen av det ordinarie årsmötet.
§5
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, minst fem ordinarie
ledamöter och minst två suppleanter, samtliga valda på årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen har möjlighet att adjungera funktionär till styrelsen.
Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst fyra gånger per år. Kallelse till möte ska vara
ledamot tillhanda senast fem dagar före sammanträdet.
Styrelsen är beslutsmässig då efter kallelse till samtliga ordinarie ledamöter, minst hälften av dessa
eller deras ersättare är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.
Det åligger styrelsen, att planera och utveckla föreningens verksamhet. Styrelsen ska varje år avge
en verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående år. Dessa handlingar samt
styrelseprotokoll ska delges revisorerna senast tre veckor innan årsmötet.
§6
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan
årsmötena är styrelsen beslutande organ.
§7
Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
§8
Ordförande och kassör äger rätt att var för sig teckna föreningen.
§9
Utlottning av konstverk sker i anslutning till årsmötet eller på annat sätt som styrelsen beslutar.
Styrelsen eller av styrelsen utsedd inköpsgrupp svarar för inköp av konstverk för utlottning.
§10
Årsmötet ska äga rum senast den 31 mars. Kallelse samt verksamhets- och förvaltningsberättelse
ska delges medlemmarna senast två veckor före mötet.
Vid händelser och hinder som står utanför föreningens makt och/eller regler av påbud från regering
och myndigheter har föreningens styrelse rätt att flytta årsmötet till ett datum efter mars månads
utgång.
§11
Ärende vid ordinarie årsmöte
1. Val av ordförande vid årsmötet.
2. Val av sekreterare vid årsmötet.
3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet
5. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av ordförande för ett år i styrelsen.
9. Val av ordinarie ledamöter till styrelse
10. Val av suppleanter till styrelsen
11. Val av två revisor för ett år.
12. Tillsättande av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande.
13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
14. Inkomna motioner och styrelsens förslag.
15. Övriga ärenden.
Årsmötets beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelseledamot eller suppleant har inte rätt att delta i val av revisorer eller i omröstning om
ansvarsfrihet för styrelsen.
§12
Motion
Medlem som önskar väcka förslag till årsmötet ska lämna in detta till styrelsen före 15 februari.
Styrelsen ska yttra sig över motionerna.
§13
För beslut om ändring eller kompletteringar av föreningens stadgar samt för upplösning av
föreningen, fordras att beslut fattas på två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena ska
vara ordinarie årsmöte. De två mötena ska hållas med minst 30 dagars mellanrum. För beslut krävs
majoritet med två tredjedelar av de närvarande.
§14
Är föreningens upplösning beslutad ska dess tillgångar anslås till det ändamål, i enlighet med §2 i
stadgarna. Beslut om förvaring av föreningens arkivalier ska även ske.

Adress sommaren


Mörbylånga konsthall
Västerlånggatan 1
380 62 Mörbylånga

Adress vintern


Kamerala Villan
Köpmansgatan 23A
380 62 Mörbylånga

2022© Södra Ölands Konstförening – Hemsida av OW Marketing & Digital Design

X