Årsmöte

Årsmöte 2024

Protokoll fört vid Södra Ölands Konstförenings, SÖK:s årsmöte
söndag den 24 mars 2024 kl. 14.00, Mörbylånga församlingshem
Närvarande vid mötet var 40 medlemmar deltagarlista bifogas protokollet

1. Lena Hultgren hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Lena Hultgren valdes till mötesordförande.
3. Helene Jacobson Pettersson valdes till mötessekreterare.
4. Mötet fastslogs vara stadgeenligt utlyst då kallelsen hade skickats med mail och
brev före den 10 mars. Möteshandlingar har funnits tillgängliga på hemsidan sedan
den 10 mars.
5. Bodil Kastvall och Maria Tornqvist Holmring valdes till rösträknare tillika att
som justerare jämte ordföranden justera protokollet.
6. Ordföranden presenterade styrelsens verksamhetsberättelse för 2023 och
verksamhetsplan för 2024, vilka båda funnits tillgängliga på hemsidan. Kassören
Stefan Karsvall gav en sammanfattande redogörelse av årets ekonomiska verksamhet.
Verksamhetsårets ingående saldo 2023-01-01 var 166 479,80 kr och utgående saldo
2023-12-31 var 175 722,40 kr. Föreningen har god ekonomi och gjorde därmed ett
litet överskott under året med 9 242,60 kr.
7. Revisorernas berättelse för 2023 uppger att de efter granskning av räkenskaperna,
förvaltningen, protokollen samt verksamhetsberättelsen har funnit handlingarna vara i

god ordning och stadgeenliga. De föreslår årsmötet att fastställa presenterad resultat-
och balansräkning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

8. Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa presenterad resultat- och balansräkning
samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

9. Följande val till styrelsens ordförande gjordes av årsmötet:
Lena Hultgren ordförande 1 år
10. Följande val till styrelsen gjordes av årsmötet:
Sophie Dahlgren Smedfors ordinarie ledamot 2 år
Birgitta Crandell ordinarie ledamot 2 år
Marianne Dannbeck ordinarie ledamot 2 år
Maria Tornqvist Holmring ordinarie ledamot 2 år
Bengt Winbladh ordinarie ledamot kvarstår 1 år
Helene Jacobson Pettersson ordinarie ledamot kvarstår 1 år
11. Följande val till styrelsens suppleanter gjordes av årsmötet:
Maria Malmström suppleant 1 år
Christina Baehre suppleant 1 år
12. Elisabet Engqvist och Karin B Andersson valdes till revisorer för ett år.
13. Årsmötet beslutade att inte tillsätta någon valberedning för 2024.
14. Sophie Dahlgren Smedfors informerade om vår verksamhet med
utställningsvärdar. Det är ett trevligt uppdrag och vi behöver fler medlemmar som
hjälper till. Som ett tecken på styrelsens uppskattning har vi i år infört ett litet
konstlotteri för de som har varit utställningsvärdar tre eller flera gånger under året.
15. Ordföranden reste frågan om årsmötet tyckte att medlemsavgiften skulle höjas till
200 kr för nästa år. Förslaget avslogs och årsmötet beslutade att fastställa
medlemsavgiften till 175 kr för 2025.
16. Övriga ärenden
På mötet restes frågan om det är möjligt att göra en konstresa under året. Styrelsen
har tidigare påbörjat en planering för en konstresa. Det krävs mycket arbete för att
kunna genomföra en konstresa. Här behövs arbetsinsatser och hjälp från medlemmar
även utanför styrelsen. Sådana initiativ är välkomna. Kontakta styrelsen om du som
medlem vill hjälpa till.
Styrelsen föreslogs att finna en bättre lösning vid utlottningen av konstlotteriet då
många vinnare vare sig var med på mötet eller hade lämnat fullmakt till styrelsen.
17. Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Helene Jacobson Pettersson

Justeras: Lena Hultgren Bodil Karsvall Maria Tornqvist Holmring

 

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse för Södra Ölands Konstförening år 2023
Verksamhet
Södra Ölands konstförenings syfte är att på olika sätt väcka intresse för och sprida kunskap om
konst och stödja konstnärlig verksamhet. Årets verksamhet har huvudsakligen utgjorts av planering
och genomförande av konstutställningar i Mörbylånga med lokala och regionala konstnärers verk. I
syfte att stödja konstnärlig verksamhet har vi köpt konst för utlottning i vårt konstlotteri.
Möten
Årsmötet ägde rum den 26 mars 2023 i Mörbylånga församlingshem. Det var 40 deltagande
medlemmar vid mötet.
Vid mötet utlottades konst i medlemslotteriet för betalande medlemmar under 2022 och därtill
vinster i närvarolotteriet till medlemmar som deltog på årsmötet.
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden därutöver har styrelsen haft flera
arbetsmöten.
Medlemmar
Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 128 personer, en viss ökning jämfört med året innan.
Styrelsen skickade under hösten ut ett påminnelsebrev till tidigare medlemmar som ej hade betalat
sin medlemsavgift. På så sätt ökade medlemmars betalning av medlemsavgiften för 2023.
Organisation
Föreningen är ansluten till Sveriges Konstföreningar. Medlemskapet berättigar utställande
konstnärer att söka utställningsersättning.
Föreningen disponerar konsthallen i Mörbylånga och bedriver utställningsverksamhet där under
sommarhalvåret och under vinterhalvåret i Kamerala Villan i Mörbylånga.
Ekonomi
Ekonomisk redogörelse redovisas i särskild skrivelse.
Utställningar i konsthallen och i Kamerala Villan
Oscar Dahl 13-28 maj
Lars Henell och
Betina Huber 3-18 juni
Stefan Bennedahl och
Christine Weber-Bennedahl 1-16 juli
Björn Bernström 22 juli – 6 augusti
Elin Boberg 12-27 augusti
Miniatyrer 2-10 december
Antalet besökare vid utställningarna var ca 2106 personer.

Övrig verksamhet
Under våren bjöd styrelsen in till en trivsel- informationskväll för att möta värdarna till våra
utställningar. Som ett sätt att visa vår uppskattning för och viljan att uppmuntra våra medlemmar till
att vara utställningsvärdar, har styrelsen beslutat att ordna ett mindre konstlotteri riktat till det
gångna årets utställningsvärdar. Utan medlemmar som ställer upp att vara utställningsvärdar blir det
svårt att ordna med utställningar och utan en viss inkomst från försäljningen på utställningarna har
vi inga inkomster att köpa vinster för till konstlotteriet. Detta startar vid årets årsmöte och är avsett
att fortsätta kommande år.
Styrelsens sammansättning under år 2023
Ordförande Lena Hultgren
Vice ordförande Sophie Dahlgren Smedfors
Sekreterare Helene Jacobson Pettersson
Ledamot Bengt Winbladh
Ledamot Birgitta Crandell
Suppleant Maria Malmström
Suppleant Christina Elving Baehre
Adjungerad Marianne Dannbeck
Revisor Elisabeth Engqvist
Revisor Karin B Andersson
Kassör Stefan Karsvall
Valberedning Årsmötet 2023 valde inte någon valberedning
Slutord
Styrelsen vill tacka utställningsvärdar, övriga medlemmar och utställare för samarbetet under året.

Verksamhetsplan för 2024
Årsmöte 24 mars 2024
Utställningar Verksamheten planeras att huvudsakligen utgöras av konstutställningar under fem
perioder under sommarhalvåret i Konsthallen och Miniatyrutställningen mot slutet av året i
Kamerala villan. Öppettider för konsthallen och Kamerala villan är lördagar och söndagar kl. 11.00-
16.00. Ny utställning öppnar kl. 11.00 med vernissage eller liknande.
Övrigt Styrelsen har ambitionen att förbättra informationen till medlemmar och övriga
intresserade om verksamheten med hjälp av hemsida, e-post och social medier.
Mörbylånga i mars 2024

Lena Hultgren ordförande

Sophie Dahlgren Smedfors vice ordförande

Helene Jacobson Pettersson sekreterare

Bengt Winbladh ledamot

Birgitta Crandell ledamot

Maria Malmström ledamot

Christina Elving Baehre suppleant

Marianne Dannbeck suppleant adjungerad

2022© Södra Ölands Konstförening – Hemsida av OW Marketing & Digital Design

X