Årsmöte

Årsmöte 2022

Verksamhetsberättelse för Södra Ölands konstförening 2021


Styrelsens sammansättning under året

Ordförande Stefan Karsvall
Vice ordförande och ersättare Eva Telandersson
Sekreterare Helene Jacobson Pettersson
Ledamot Bengt Winbladh
Ledamot Inger Gustafsson
Ledamot Jon Arvesten
Ledamot Birgitta Bjurefalk
Ersättare Lena Hultgren
Adjungerad kassör Siw Lindahl
och webbansvarig
Revisor Elisabeth Engqvist
Revisor Jörgen Ohlsson
Valberedning Lillemor Forsgren
Christina Gustafson

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden samt ett par arbetsmöten.
Årsmöte
På grund av pandemin så senarelades årsmötet till den 31 maj. Årsmötet ägde rum utomhus i
Söderbönors trädgård i Mörbylånga. 15 medlemmar deltog vid mötet.
Närvarovinster delades inte ut vid mötet.
Vinstdragning i medlemslotteriet ägde rum i särskild ordning den 28 april i Mörbylånga.
Närvarande vid dragningen var från styrelsen Stefan Karsvall och Bengt Winbladh samt revisor
Elisabeth Engqvist. 12 vinster lottades ut och vinnarna meddelades därefter.

Medlemmar
Medlemsantalet uppgår vid årets slut till 114 personer, en ökning med 7 personer jämfört med året
innan.

Organisation
Föreningen är ansluten till Sveriges Konstföreningar. Medlemskapet berättigar utställande
konstnärer att söka utställningsersättning.
Föreningen är medlem i ”Kulturföreningen Södra Ölands konstnatt”
Föreningen erhåller verksamhetsstöd från Mörbylånga kommun.
Föreningen disponerar konsthallen i Mörbylånga och bedriver utställningsverksamhet där under
sommarhalvåret och under vinterhalvåret i Kamerala Villan i Mörbylånga.

Ekonomi
Ekonomisk redogörelse, Resultat- och Balansrapport, redovisas i särskild skrivelse.

Utställningar konsthallen och i Kamerala Villan
8 – 30 maj Britt Bogårdh
5 – 20 juni Ingrid Björklund
3 – 18 juli Emmi Roosling
24 juli- 8 aug Lena Fries
14 – 29 aug Ria Roes
4 – 12 dec Miniatyrutställning (Kamerala Villan)Den planerade Tecknarutställningen under oktober månad ställdes in på grund av för få anmälda
deltagare.
Antalet besökare vid utställningarna var ca 2100 personer. Utställningarna har även besökts av
skolklasser. Utställningarna har anpassats utifrån den rådande pandemisituationen.

Övrig verksamhet
Föreningens stipendium till avgångselever i årskurs 9 i Skansenskolan i Mörbylånga har för 2021
tilldelats: Julia Pantzar 9a, Olle Elm Källstrand 9c och Ellen Renström 9b, som fick 1000 kr
vardera.
Föreningen finns numera på Facebook.

 

 

Verksamhetsplan för 2022

 

Årsmöte 20 mars (inkl. konstperformance med Weikko Kuuzela och konstlotteri)

Utställningar
Niklas Elgmo i maj, Olle Dahlkind juni, Elisabeth Lindstedt juli,
Rebecca Ohlsson juli/aug, miniatyrutställning dec. Martin Anker Svensson ställer ut
i egen regi i konsthallen juni/juli

Övrigt
Konstresa under september. Styrelsen har ambitionen att förbättra informationen till medlemmar och övriga
intresserade om verksamheten med hjälp av ny hemsida, e-post och social medier.

Slutord
Styrelsen vill tacka vår avgående kassör och webbansvarige Siw Lindahl för ett mycket bra arbete
under många år samt även tacka utställningsvärdar och övriga medlemmar för samarbetet under
2021. Styrelsen hoppas att årets planerade verksamheter kan genomföras trots ett lite osäkert
pandemiläge.

Mörbylånga i mars 2022

Ordförande Stefan Karsvall
Vice ordförande Eva Telandersson
Sekreterare Helene Jacobson Pettersson
Ledamot Inger Gustafsson
Ledamot Bengt Winbladh
Ledamot Birgitta Bjurefalk
Ledamot Jon Arvesten
Ersättare Lena Hultgren

Adress sommaren


Mörbylånga konsthall
Västerlånggatan 1
380 62 Mörbylånga

Adress vintern


Kamerala Villan
Köpmansgatan 23A
380 62 Mörbylånga

2022© Södra Ölands Konstförening – Hemsida av OW Marketing & Digital Design

X